Środki Trwałe

Moduł Advantec Środki Trwałe jest księgą pomocnicza do Modułu Advantec FK. Umożliwa prowadzenie kartotek dla użytkowanych w danej firmie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz wyposażenia. Dzięki strukturze drzewiastej możemy pogrupować środki trwałe (wyposażenie) w dowolny schemat podziału. Każda kartoteka ma oddzielnie przypisywane Miejsce Powstawania Kosztów - daje nam to możliwość automatycznych księgowań  do modułu Advantec FK.  System sprawozdań sprosta wymaganiom stawianym przez księgowych i działy administracyjne firmy.

Moduł umożliwia założenie oddzielnej kartoteki dla każdego środka trwałego. W kartotece takiej można zapisać wszelkie informacje dotyczące danego środka, łącznie z pełną historią naliczeń i operacji jakie były wykonane na danej kartotece.

Ważną cechą Modułu Advantec Środki Trwałe jest tzw. "wieczna baza". Oznacza to iż kartoteka środka trwałego jest ciągła - w każdym momencie możemy oglądać całość historii amortyzacji lub historii zmian - dokumentów.

Kartoteka środka trwałego składa się z nastepujących części:

 • opis oraz informacje – informacje opisujące dany środek trwały np. grupa, typ, rok budowy, numer fabryczny, producent, data przekazania do użytkowania, data nabycia, dokument nabycia, miejsce użytkowania, wartość środka, uzupełniające informacje o środku trwałym oraz dane dotyczące miejsca powstawania kosztów i źródeł finansowania
 • dokumenty – lista dokumentów skojarzonych ze wskazanym środkiem trwałym (lista operacji na danym środku trwałym) lub (pod) grupą środków trwałych z możliwością wyboru kategorii dokumentów
 • amortyzacja – informacje o sposobie amortyzacji, jej harmonogramie oraz historii amortyzacji danego środka trwałego
 • inne – takie jak fotografia, kod kreskowy,
 • plan amortyzacji
 • dane majatkowe - informacje o księgach wieczystych, umiejscowieniu danych działek itd.

 

Dokumenty środków trwałych

System Advantec umożliwia wystawienie wszystkich dokumentów związanych z przyjęciem, użytkowaniem oraz likwidacją środków trwałych. Każda operacja zwiazana z kartoteką moze być zapisana za pomocą dokumentu.

W systemie możliwe jest dokonanie następujących operacji:

 • zakup środka trwałego,
 • modernizacja środka trwałego,
 • przyjęcie nadwyżek inwentaryzacyjnych,
 • korekta wartości dodatnia,
 • przekwalifikowanie,
 • przyjęcie z inwestycji,
 • likwidacja statusu nieczynny,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • przekazanie nieodpłatne środka trwałego,
 • przekazanie części nieodpłatne,
 • likwidacja środka trwałego,
 • zmiana miejsca użytkowania środka trwałego,
 • korekta wartości minusowa środka trwałego,
 • zmiana stopy procentowej środka trwałego,
 • uznanie środka trwałego za nieczynny.


Wszystkie wystawiane w ramach modułu Środki Trwałe dokumenty (np. OT, BO, PK, LT, MT) mogą być przez użytkownika w dowolny sposób skonfigurowane – to użytkownik określa jakie pola w danym dokumencie są mu potrzebne.

Każdy dokument może składać się z następujących elementów:

 • podstawowe dane dotyczące wprowadzanego dokumentu oraz środka trwałego którego dotyczy,
 • zakładka dane – informacje o typie amortyzacji, wartości finansowej i podatkowej środka trwałego,
 • zakładka charakterystyka – informacje dotyczące środka trwałego takie jak: typ, numer, rok budowy, producent, osoba odpowiedzialna, miejsce użytkowania, typ własności, sposób wykorzystania, pochodzenie, pole spisowe, przydatność, rodzaj ruchu funduszy,
 • zakładka księgowania – możliwość rozpisania księgowania lub wyboru szablonu.

Analizy środków trwałych

Moduł Środki Trwałe umożliwia umarzanie środków trwałych według dozwolonych przepisami metod amortyzacji. Proces naliczania amortyzacji przebiega w dwóch etapach. Najpierw następuje sprawdzenie, czy dla każdego środka trwałego są prawidłowo zdefiniowane Miejsca Powstawania Kosztów, a dopiero potem naliczenie amortyzacji według ustalonej metody.

W ramach modułu możliwe jest generowanie różnych zestawień. Standardowo wraz z systemem dostarczone są raporty przydatne w pracy księgowości. Wszystkie wydruki można edytować, drukować oraz eksportować do pliku w różnym formacie za pomocą generatora raportów - opis w zakładce techniczne

Do standardowych zestawień należą:

 • zestawienie okresowe środków trwałych – wykonuje się je za dowolnie wybrane okresy rozliczeniowe z uwzględnieniem danych uporządkowanych wg wartości finansowej lub podatkowej, co więcej jest również możliwość wygenerowania sum wszystkich grup rodzajowych w zakresie określonym przez użytkownika;
 • wykaz środków trwałych – zawiera podstawowe informacje dotyczące wszystkich środków trwałych i można je wykonać za dowolnie wybrany okres rozliczeniowy oraz w podziale na klasyfikacje środków (wszystkie, środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialno - prawne);
 • raport z umorzenia i amortyzacji środków trwałych – można wykonać je za dowolnie wybrane okresy rozliczeniowe z uwzględnieniem danych uporządkowanych wg: symboli grup, numerów inwentarzowych, miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych;
 • zestawienie dokumentów środków trwałych;
 • plan amortyzacji - możliwość symulacji naliczenia amortyzacji w przyszłych latach obrachunkowych w podziale na dowolne kryteria (MPK, żródło finansowania, komórki organizacyjne itd.)