Kadry

Moduł Advantec Kadry wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowej, wspomaga planowanie zasobami ludzkimi i generuje szereg dokumentów ułatwiających sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstwa.
Wszystkie dane dotyczące pracownika gromadzone są w kartotece pracownika. Informacje o pracowniku pogrupowane są w sposób następujący:

 1. Dane podstawowe
 2. Dane dodatkowe
 3. Informacje
 4. Dane płac
 5. Dokumenty

Wśród informacji podstawowych znajdują się dane:

 • identyfikacyjne (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć obywatelstwo),
 • adresowe (adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji),
 • numery identyfikacyjne,
 • informacje dla GUS,
 • miejsce powstawania kosztów,
 • stosunek do służby wojskowej,
 • informacje ZUS,
 • ubezpieczenia: zdrowotne, społeczne, dobrowolne, kontynuacja ubezpieczenia,
 • kapitał początkowy,
 • zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy,
 • urlop wypoczynkowy,
 • chorobowe,


W danych dodatkowych znajdują się takie informacje jak:

 • dzieci, członkowie rodziny,
 • uprawnienia, znajomość języków, odznaczenia, kursy, szkolenia,
 • staże, przerwy w stażach,
 • dodatkowe zatrudnienie dodatkowe uwagi, dodatkowe etaty,
 • specjalność wyuczona i wykonywana,
 • przebieg zatrudnienia,
 • okresy składkowe ZUS, historia MPK,
 • badania okresowe,
 • dodatki i potrącenia płacowe.


Zakładka Informacje służy do przeglądania informacji o pracowniku oraz do uzyskania informacji, kto i kiedy ostatnio modyfikował dane.
Wśród Danych płac znajdują się informacje:

 • stałe składniki wynagrodzenia,
 • dane do przelewów,
 • karta zasiłkowa – służy do wpisywania i ewidencjonowania zasiłków,
 • rozliczenia nieobecności


Z zakładki Dokumenty można stworzyć, lub wygenerować wszelkie dokumenty kadrowe pracownika, można tam również, załączyć fotografię pracownika oraz wprowadzać oceny pracownika.
Pracowników można w łatwy sposób wyszukiwać w kartotekach (wg numeru, nazwiska, działu) i filtrować (kryteria: pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zwolnione).
Z poziomu kartoteki, jest możliwa również rejestracja dyscypliny. W ramach niej można rejestrować dowolne rodzaje nieobecności, ewidencjonować godzin pracy, prowadzić plany urlopów, a także rejestrować nieobecności z czytnika. W ramach kartoteki absencyjnej użytkownik może zdefiniować standardowe, zmianowe oraz dowolne kalendarze czasu pracy dla poszczególnych pracowników, grup, działów.
Poza powyższymi danymi, system na poziomie kartoteki kadrowej pracownika automatycznie wylicza:

 • daty następnej nagrody jubileuszowej - wymiar urlopu wypoczynkowego na dany dzień oraz daty zmiany wymiaru
 • dane dotyczące wymiaru stażu pracownika w podziale na staż pracy w zakładzie, w RP, liczony do ZUS, do urlopu, do nagrody jubileuszowej oraz staż pracy w branży.


System posiada również inne dodatkowe opcje usprawniające pracę:

 • funkcję służącą do zwalniania pracownika
 • kasowania pracownika z bazy kadrowej pod warunkiem braku zapisów w kartotece wypłat
 • możliwość przywrócenia wcześniej zwolnionego pracownika w przypadku jego ponownego zatrudnienia w bieżącym roku kalendarzowym z zachowaniem wszystkich danych (poza przebiegiem zatrudnienia w firmie i danymi dotyczącymi składników wynagrodzeń)
 • zapisuje historię zmian w kartotece pracownika z informacją, kto i kiedy zmienił dane pole z kartoteki.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy umożliwia poprzez przeglądarkę internetową dostęp do danych osobowych i jest ściśle zintegrowany z bazą programu kadrowo - płacowego Advantec ERP. Portal pracowniczy to w pewnym sensie wewnętrzny mini call center dla pracowników i ich przełożonych umożliwiający szybki i łatwy dostęp do informacji kadrowo - płacowych oraz zgłaszanie i obsługę spraw pracowniczych w jednym miejscu, które dotychczas wymagały bezpośredniego wsparcia pracowników działu kadr.

Zakres funkcjonalności Portalu:

 • przeglądanie podstawowych danych osobowych pracownika
 • tworzenie i składanie wniosków urlopowych
 • przeglądanie salda urlopu wypoczynkowego
 • dostęp do danych dotyczących czasu pracy
 • dostęp do kartoteki nieobecności
 • przeglądanie danych płacowych (listy płac, kartoteka wynagrodzeń)
 • wydruk pasków z list płac,
 • wydruk raportu RMUA (miesięczne i roczne)

Zalety i korzyści z posiadania Portalu:

 • zwiększenie efektywności pracowników i obniżenie kosztów organizacyjnych
 • standaryzacja procesów kadrowo - płacowych zmniejszających chaos komunikacyjny w przedsiębiorstwie
 • ograniczenie ilości tworzonej dokumentacji

Dokumenty kadrowe

Program Advantec umożliwia wystawianie praktycznie wszystkich dokumentów kadrowych wymaganych w codziennej działalności firmy. Wszystkie te dokumenty mogą za pomocą kreatora wydruków zostać jak najlepiej dostosowane do wymogów danej firmy.,br> Dostęp do dokumentów kadrowych poszczególnych pracowników jest wygodny z poziomu kartoteki pracownika – system na podstawie danych zawartych w kartotekach tworzy wszystkie dokumenty. Do dokumentów tych należą między innymi:

 • umowa o pracę – na czas określony, nieokreślony, okres próbny,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu,
 • świadectwo pracy,
 • rachunek kosztów podróży,
 • rozwiązanie umowy o pracę,
 • karty ewidencji czasu pracy.

Raporty i analizy

System Advantec oferuje szereg raportów i analiz kadrowych niezbędnych w sprawnym zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Raporty te dotyczą wszystkich aspektów polityki kadrowej firmy i są to między innymi:

 • raporty statystyczne – możliwe do uzyskania raporty to ewidencja zatrudnienia, stan zatrudnienia na dany dzień lub za dany okres, struktura zatrudnienia wg wieku, średnie zatrudnienie w danym okresie
 • raporty związane z dyscypliną – bilans czasu pracy dla poszczególnych pracowników, grup i wszystkich za określony okres, karty ewidencji czasu pracy, raport nieobecności, raport danych czasu pracy, raporty błędnych odbić, raporty z zatrudnienia – pracownicy zatrudnieni, zwolnieni;
 • raporty z wybranymi danymi pracowników (dane ewidencyjne, dane adresowe, osobowe, członkowie rodziny, dzieci);
 • raporty do ustalania nagród jubileuszowych;
 • raporty związane z urlopami (wykazy urlopów, wykorzystanie urlopów, pracownicy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych);
 • raporty związane z kontrolą aktualności badań lekarskich;
 • raporty kart pracy;
 • zestawienia GUS;
 • raporty związane z ustalaniem Kapitału Początkowego.
W module Kadry istnieje również opcja automatycznego przeszeregowania elementów płacy lub składników płacowych dla określonych pracowników. Do wykonania są możliwe następujące operacje:
 • dodanie / odjęcie kwoty,
 • wpisanie kwoty,
 • pomniejszenie / powiększenie o procent,
 • pomnożenie / podzielenie x razy.