Płace

Moduł Advantec  Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby i kontroli zarobków. Najważniejsza funkcją jest naliczanie wynagrodzeń. Moduł ten też wspomaga zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych płacowych i dniówkowych poszczególnych pracowników, lub grup pracowników.
W ramach Modułu Advantec Płace możliwe jest prowadzenie kartotek:

 1. Pracowników - kartoteka dotyczy wypłaconych wynagrodzeń
 2. Umów cywilnoprawnych –  kartoteka ta umozliwia rejestrowanie i prowadzenie wyliczeń do Umów Zleconych, O dzieło. Podstawowe inforamacje tam przechowywane to: dane osobowe zleceniobiorcy, dane identyfikacyjne i do ZUS , do urządu skarbowego.
 3. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowej lub innej kasy lub funduszu działajacego na podobnej zasadzie. W ramach kartoteki tej możliwe jest:
  • przyjęcie pracownika do KZP,
  • przyjęcie wniosku o pożyczkę,
  • zawieszenie płatności,
  • spłata przez kasę lub z wkładu,
  • umorzenie wkładu,
  • chwilówka,
  • wypłata wkładu,
  • wystąpienie z kasy,
  • przejrzenie kartoteki kasy,
  • przejrzenie danych pracowników KZP.
 4. Raporty z list wypłaconych - wbudowany system raportowania, gdzie za pomoca zdefiniowanych wczesniej szablonów można uzyskac informacje na temat wynagrodzeń. Informacje te moga być przygotowane dla dowolnie zdefiniowanych grup pracowników.

 

Listy płac

Do tworzenia i edycji list płac system Advantec dostarcza wiele pomocnych narzędzi. W trakcie jej tworzenia system automatycznie nadaje numerację i umożliwia wprowadzenie unikalnej dla użytkownika nazwy, a także wybór odpowiednich składników płacowych. Do każdej listy można dopisywać pracowników pojedynczo, z wykazu osób bądź według zadanych przez użytkownika kryteriów. Bezpośrednio w czasie edycji listy, istnieje również możliwość wprowadzanie wartości jednorazowych bądź zmiennych składników wynagrodzenia pracownika.
Po wprowadzeniu wymaganych danych do listy można wybrać automatyczne lub ręczne przeliczanie wynagrodzeń (naliczanie list płac) na podstawie zdefiniowanych wcześniej składników z podziałem na zamknięcie robocze, ostateczne z możliwością zamknięcia całej listy płac bądź od wybranego przez użytkownika numeru ewidencyjnego. Można również wykorzystać opcję zatrzymywania listy płac podczas jej naliczania po każdym pracowniku w celu kontroli naliczonego wynagrodzenia.
Przy wypłacaniu listy płac istnieje możliwość wykonania ewidencji próbnej (próbna wypłata) – opcja ta jest szczególnie przydatna do próbnego wykonania deklaracji ZUS, PIT-u oraz przelewów.
Dodatkowo w systemie istnieją następujące opcje:

 • prowadzenie kartoteki list wypłaconych z możliwością jej wydruku dla poszczególnego pracownika oraz grupy pracowników,
 • budowa dowolnych listy płac w formacie konfigurowanym przez użytkownika,
 • filtrowanie list płac z możliwością wyboru list wypłaconych, lub list do wypłaty,
 • tworzenia Poleceń Księgowania list płac,
 • opcja pozwalająca na zbiorcze wypłacanie list płac,
 • wydruki dekretacji listy płac,
 • opcja wykonania powtórnej dekretacji list.
Aby ułatwić pracę użytkownikowi w systemie funkcjonuje również opcja realizacji przelewów. W jej ramach istnieją następujące możliwości:
 • wydruk przelewów do list płac z zakresu dat, z zakresu list, z wybranych list,
 • przegląd wystawionych przelewów,
 • wystawianie przelewów dowolnych,
 • generowanie przelewów zbiorczych,
 • dodawanie treści dodatkowej na wydruku przelewu (ustawienia przelewów),
 • definiowanie wzoru przelewu jak i zbiorówki przelewów.
W ramach modułu płacowego ważne są jeszcze dwie opcje, które występują w systemie Advantec – moduł PIT i moduł ZUS. Moduł PIT zawiera możliwości:
 • rozbudowana możliwość wyboru osób, dla których drukujemy formularz PIT (dla pojedynczego pracownika, dla grupy pracowników, dla konkretnych działów, według dowolnego definiowalnego przez użytkownika wyboru, tylko dla osób zatrudnionych, osób zwolnionych, dla wszystkich pracowników),
 • możliwość edycji oraz korekty kwot przed wydrukiem formularzy PIT,
 • możliwość wydruku w trybie tekstowym (w przypadku gdy użytkownik posiada drukarki igłowe, idealna opcja przy wydrukach PIT-11 przy dużej bazie pracowników),
 • możliwość wydruku w trybie graficznym formularzy PIT (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-40) oraz możliwość wydruku na oryginalnych formularzach,
 • automatyczne zaznaczanie rodzajów kosztów uzyskania przychodu na formularzach PIT,
 • możliwość włączenia naliczania ordynacji podatkowej dla PIT-4, PIT-8A całkowita opcja definiowania składników do poszczególnych formularzy,
 • możliwość zbierania informacji do formularza PIT-4 z kilku baz płacowych,
 • automatyczne wystawianie przelewów do Urzędu Skarbowego dla Formularzy PIT-4, PIT-8A,
 • możliwość wyboru daty końcowej na PIT-11 (data ostatniej listy płac, data zwolnienia pracownika, bądź data wprowadzona bezpośrednio w oknie dialogowym).
Moduł ZUS umożliwia:
 • automatyczne generowanie plików KEDU, DRA, RCA, RNA, RZA, RSA, RGA wraz z automatycznym eksportem do systemu PŁATNIK
 • wyliczanie składek do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na podstawie wyliczonych składek (sumowanie), bądź procentowe (na podstawie naliczonej podstawy)
 • automatyczną selekcję wypłaconych list płac do eksportu na podstawie daty wypłaty, miesiąca za jaki została sporządzona, bądź ręczną selekcją list
 • eksport nieobecności rejestrowanych w module absencyjnym, do RSA, bądź bezpośrednio z list płac
 • selekcję osób do ZUS (pracownicy, osoby zwolnione, wszyscy, według komórki organizacyjnej)
 • selekcjonowanie osób do RZA i RCA na podstawie wpisanych tytułów ubezpieczeń w kartotece ZUS, bądź na podstawie naliczonych podstaw składek społecznych i zdrowotnych
 • eksport do ZUS-Płatnik danych z kilku baz płacowych w przypadku firm składających się z wielu oddziałów, generowanie stałych oraz zmiennych zleceń wpisów do RSA (np. urlopy wychowawcze)

Umowy cywilno-prawne

System Advantec Płace pozwala na proste wprowadzanie oraz realizację umów cywilno-prawnych tj. umów zleceń, umów o dzieło oraz praw autorskich wraz z ich wydrukiem.
W Systemie Advantec Płace istnieje możliwość definiowania kartotek zleceniobiorców. W kartotekach tych znajdują się wszyscy zleceniobiorcy, dla których wystawiane są później umowy zlecenia, o dzieło lub inne. Zawarte są w nich takie informacje jak: dane podstawowe zleceniobiorcy, dane adresowe, dane dotyczące ubezpieczeń i na potrzeby ZUS.
W Systemie Advantec wprowadzanie, realizacja oraz wydruk umów cywilno-prawnych odbywa się w bardzo prosty, intuicyjny sposób. Dla każdej umowy możliwe jest wprowadzenie informacji w sześciu zakładkach:

 • umowa – informacje dotyczące numeru umowy zlecenia, umowy o dzieło (przypadku prowadzenia innej numeracji użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnego numeru umów zleceń, umów o dzieło, data wystawienia umowy, oraz jej rodzaj (umowa zlecenie, umowa o dzieło), treść umowy oraz informacje odnośnie zleceniobiorcy.
 • zleceniobiorca – dane, które można wprowadzić również z poziomu kartoteki zleceniobiorców
 • obliczenia - w zakładce tej wprowadzane są wszystkie dane obliczeniowe do umowy (kwota netto lub brutto, procent podatku i kosztów uzyskania, a także wybór składek ZUS)
 • rachunki – zakładka ta, służy do wprowadzenia i drukowania rachunku za daną umowę. System daje możliwość wystawiania pełnych bądź częściowych rachunków do umów z określeniem daty oraz kwoty na jaką został wystawiony rachunek
 • inne – szereg uzupełniejących informacji dotyczących między innymi zwiększeń i zmniejszeń wypłat, czy dodatkowych kosztów.
 • MPK.
Ponadto, system Advantec oferuje możliwość prowadzenia umów długoterminowych – wtedy zamiast zakładki obliczenia pojawia się zakładka plan spłat, w której można poza informacjami o wartości umowy i składkach ZUS zawrzeć informacje o planie wypłat.
Dla każdego okresu istnieje możliwość sporządzenia list płac z tytułu wypłaty umów, a dla każdego zleceniobiorcy kartoteki zarobkowej. System umożliwia również wyliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego od zryczałtowanych umów zleceń oraz automatyczne zaznaczanie, czy dla danego zleceniobiorcy został wygenerowany dokument do ZUS (ZUA, ZZA, RCA, RZA, ZWUA).

Analizy

W systemie Advantec istnieje wiele różnorodnych raportów, które ułatwiają prowadzenie analiz płacowych. Wśród nich można wyróżnić:

 • zestawienie statyczne płac – tworzone dla określonego pracownika za dany okres, lub z danych list płac zawiera informacje o tym, które składniki i w jakich kwotach tworzyły wynagrodzenie
 • wydruk kartoteki zarobkowej wg grup i składników oraz z umów zleceń - możliwość wydrukowania między innymi kartotek ZUS, średniego chorobowego oraz kartoteki wynagrodzeń dla określonych grup pracowników, a także kartotek zarobkowych z uwzględnieniem wszystkich składników płacowych.
 • raporty statystyczne – ta opcja pozwala na stworzenie całego szeregu raportów statystycznych z zakresu Płac. Raporty te można dowolnie definiować i modyfikować, aby uzyskać najbardziej interesujące użytkownika informacje.
 • raporty z list wypłaconych – korzystając z tego raportu można uzyskać szereg interesujących użytkownika informacji z list wypłaconych.
 • raporty ze składników
 • raporty zleceń
 • raport rozliczenia nieobecności – dla poszczególnego pracownika lub grupy pracowników może zawierać informacje o obecnościach rozliczonych i nierozliczonych w określonym okresie.